Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.    Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.    Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MEDIDO;

5.    Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem medido.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MEDIDO a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem medido.pl.

2.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.    Sklep internetowy MEDIDO, działający pod adresem medido.pl, prowadzony jest przez INES Sp. z o. o., Jana Pawła II, 135, 35-317, RZESZÓW, NIP: 813-03-34-548, REGON: 005133250, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SAD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, pod numerem 0000071145, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.

4.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

§  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

§  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

§  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5.    Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Sprzęt teleinformatyczny korzystający z zainstalowanej na nim przeglądarki internetowej.

6.    W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MEDIDO zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu medido.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

MEDIDO może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

2.    podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

3.    dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

4.    dopuści się innych zachowań niezgodnych  z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MEDIDO.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MEDIDO.

5.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

6.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

§  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

§  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

§  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

§  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MEDIDO,

§  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową medido.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.    Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MEDIDO Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu medido.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient ma możliwość dostępu do listy złożonych zamówień w ramach konta, po uprzednim zalogowaniu.

V. Dostawa

1.    Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.    Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

§  Firm kurierskich,

§  Paczkomatów,

§  Usługi Paczka w Ruchu,

§  Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym: INES Sp. z o. o., Jana Pawła II, 35-317 RZESZÓW, POLSKA.

3.    Koszty dostawy wynoszą: Koszt dostawy podany jest na stronie: https://medido.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.    Termin realizacji dostawy wynosi Czas dostawy podany jest na stronie: https://medido.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dodatkowo termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w czasie składania Zamówienia.

5.    Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaż na rzecz Konsumenta Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności praw Konsumenta z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Jednakże niezwłoczne zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

6.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych Towarów, wynikające z zaistnienie siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia bądź podania błędnego albo niedokładnego adresu dostawy, jak również w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem pod podanym adresem e-mail lub telefonu.

 

VI. Ceny i metody płatności

1.    Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2.    Klient ma możliwość uiszczenia ceny poprzez:

§  Usługę PRZELEWY24,

§  Przelew bankowy,

§  Opłata przy odbiorze zamówienia.

3.    Każdorazowo bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie produktu wraz z podatkami, a także wszelkich obciążających go opłatach za dostarczenie produktu oraz o wszelkich ewentualnie innych obciążających go kosztach związanych ze złożonym zamówieniem.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Treść jest przedstawiona tutaj:

Kliknij.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

§  na piśmie na adres: INES Sp. z o. o., Jana Pawła II, 35-317, RZESZÓW,

§  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@medido.pl.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

IX. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (zwanego dalej: RODO) informujemy, że:

1.    Administratorem danych osobowych Klienta jest INES Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana Pawła II 135, 35-317 Rzeszów, nr tel. 17 229 18 55.

2.    Administrator powołał Koordynatora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować pod adresem: rodo@ines.rzeszow.pl.

3.    Dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie:

a.    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z realizacją zamówień Klienta składanych w sklepie internetowym lub stacjonarnym.

b.    art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z realizacją reklamacji.

c.     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu związanym z założeniem i utrzymaniem Konta Klienta w sklepie internetowym- w sytuacji gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.

d.    art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przekazywania ofert marketingowych o nowościach i promocjach w sytuacji gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.

4.    Dane osobowe Klienta:

a.    gdy są przetwarzane w celu związanym z realizacją zamówień Klienta składanych w Sklepie - będą przetwarzane do czasu wypełniania prawnych lub uzasadnionych obowiązków Administratora danych osobowych, jako podmiotu realizującego zamówienia Klienta.

b.    gdy są przetwarzane w celu realizacji reklamacji- do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz okresów związanych z dochodzeniem roszczeń w tym zakresie.

c.     gdy są przetwarzane w celu związanym z założeniem i utrzymaniem Konta Klienta w sklepie internetowym, do momentu zamknięcia konta lub wycofania zgody.

d.    gdy są przetwarzane w celu wysłania drogą elektroniczną ofert marketingowych o nowościach i promocjach, do momentu wycofania zgody.

5.    Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych usługi niezbędne do wykonania zawieranych z Klientem umowy lub świadczonej usługi, w tym usługi informatyczne, prawne i księgowe, pocztowe, kurierskie oraz bankowe w zakresie realizacji płatności. Dane osobowe mogą być przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia, jeżeli zaistnieje sytuacja sprzedaży refundowanej.

6.    Klient posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody - na zasadach wskazanych w RODO.

7.    Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest:

a.    dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia Klienta. Brak podania danych osobowych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.

b.    obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

c.     dobrowolne lecz służące do utworzenia i korzystania z konta Klienta w sklepie internetowym

d.    dobrowolne lecz służące do skorzystania przez Klienta z marketingu towarów, promocji i usług dostępnych w Sklepie.

X. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

MEDIDO nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.    MEDIDO podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.    Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@medido.pl

3.    W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4.    Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

§  Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

§  Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

§  Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2.    Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XIII. Postanowienia końcowe

1.    Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MEDIDO a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3.    Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, z tym zastrzeżeniem że zmiany nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę przed opublikowaniem zmiany Regulaminu.

4.    Zmiana Regulaminu zostanie dokonana w sposób umożliwiający Klientom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług. Informacja o zmianie regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu.

5.    treści zmian regulaminu każdy użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś użytkownicy posiadający konto użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7.    Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumenta i jego uprawnień z tytułu rękojmi za wady oraz prawa do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel